فارسی دوم متوسطه درس هشتم

حجم فایل : 440.5 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 8
بنام خدا فارسی دوم متوسطه درس هشتم
درس هشتم :
همه ی جمله ها از گروهای اسمی تشکیل می شوند .

گروه های اسمی : مجموعه ای از اسامی هستند که به یکدیگر متصل می شوند
من کتاب خریدم.
هر گروه اسمی ، یک هسته دارد هسته :

1)اولین اسم کسره دار یک گروه اسمی است.
2)حذف آن سبب لطمه ی به معنای جمله می شود .
 
هر هسته دارای ، وابسته هایی است .
وابسته پیشین هسته وابسته پسین وابسته های پسین:
وابسته های پسین: بعد از هسته می آیند .
صفتهای بیانی
مضاف الیه
ی نکره
ها و ان علامت جمع مثال :
دانشجوی کوشا گل های صورتی
مقاله ی خوب باغبان مهربان

نکته : رنگها و اعداد همیشه صفت هستند تمرین :
1)زنان اندیشمند ، در سربلندی ایران عزیز ، نقش موثری دارند.
2)من آینده ای درخشان برای این نوجوان می بینم .
3)برگ های سبز ، زیر نور گرم خورشید می درخشیدند. پایان...